Privacyverklaring

Geachte gebruik(st)er,

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom voldoen wij aan alle eisen van het strenge, Europese recht met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens. We zullen u hier informeren over de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens bij het gebruik van onze website.

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgebonden gegevens

(1) We zullen u hier informeren over het verzamelen van persoonsgebonden gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgebonden gegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijk volgens art. 4 lid 7 van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is

Dr. Güstel Waschfaserlaken GmbH & Co. KG
Fahltskamp 1
25421 Pinneberg
Duitsland
Telefoon: +49 4101 28902 (We spreken alleen Duits)
Fax: +49 4101 514939
E-mail: guestel@wasvezellaken.nl

(3) Neemt u contact met ons op per e-mail of via een contactformulier, dan worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De hiermee samenhangende gegevens wissen we, zodra het opslaan niet meer vereist is, of we beperken de bewerking daarvan, indien er een wettelijke bewaarplicht bestaat.

(4) Als we voor bepaalde functies van ons aanbod gebruik maken van derde dienstverleners, of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, dan zullen we u zoals onderstaand tot in detail over de processen informeren. Daarbij vermelden we ook de vastgelegde criteria voor de duur van de opslag.

(5) Om toegang tot uw persoonlijke gegevens door onbevoegde derden te voorkomen, wordt de verbinding met SSL/TLS-techniek gecodeerd.

§ 2 Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek van onze website

Bij een puur informatief gebruik van de website, dus als u zich niet registreert of anderszins informatie doorgeeft, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens die voor ons technisch vereist zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (juridische grondslag is art. 6, lid 1, letter f AVG). Deze algemene gegevens en informatie worden in de logbestanden van de server opgeslagen:

 • IP-adres (alleen in afgekorte vorm)
 • Datum en tijd van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Website waarvan de aanvraag komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Uw IP-adres wordt in het kader van een logprotocol maximaal 12 maanden opgeslagen, daarna definitief gewist.

Bij gebruik van deze algemene gegevens en informatie leiden we geen gegevens over u af. De gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle door u aangegeven persoonsgebonden gegevens opgeslagen.

§ 3 Uw rechten

(1) U heeft de volgende rechten tegenover ons over uw persoonsgegevens:

 • het recht van inzage volgens art. 15 AVG, gecombineerd met § 34 BDSG van de Duitse wet op gegevensbescherming.
 • het recht op rectificatie volgens art. 16 AVG.
 • het recht op gegevenswissing uit art. 17 AVG, gecombineerd met § 35 BDSG van de Duitse wet op gegevensbescherming.
 • het recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 AVG.
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 AVG.
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit volgens art. 77 AVG gecombineerd met § 19 BDSG van de Duitse wet op gegevensbescherming. Wilt u van uw recht gebruik maken bezwaar te maken, dan kunt u dat bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit doen.
 • het recht van bezwaar volgens art. 21 AVG.

§ 4 Bezwaar tegen of herroeping van het gebruik van uw gegevens

(1) Mocht u de verwerking van uw gegevens toegestemd hebben, dan kunt u dit altijd herroepen. Een herroeping beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, zodra u deze tegenover ons kenbaar heeft gemaakt.

(2) Zodra we de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens op afweging van belangen baseren, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit is het geval, zodra de verwerking in het bijzonder niet voor de vervulling van een contract met u vereist is, wat we bij de volgende beschrijving van functies zullen uitleggen. Bij het maken van een dergelijk bezwaar verzoeken we u de gronden aan te geven, waarom uw persoonsgegevens niet door ons verwerkt mogen worden. Bij een gegrond bezwaar controleren we de situatie en zullen de verwerking van gegevens stoppen of aanpassen, of u dwingende, beschermwaardige redenen geven waarom we de verwerking voortzetten.

(3) Uiteraard kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse altijd herroepen. Voor uw bezwaar tegen reclame kunt u ons op het volgende contactadres informeren:

Dr. Güstel Waschfaserlaken GmbH & Co. KG
Fahltskamp 1
25421 Pinneberg
Duitsland
Telefoon: +49 4101 28902 (We spreken alleen Duits en Engels)
Fax: +49 4101 514939
E-mail: guestel@wasvezellaken.nl.

§ 5 Geautomatiseerde beslissingen in incidentele gevallen inclusief profiling

U heeft het recht niet aan een uitsluitende geautomatiseerde verwerking inclusief profiling onderworpen te worden, die juridische consequenties voor u heeft, of wat u op vergelijkbare manier beperkt. Dit geldt voor zover de beslissing niet vereist is voor het afsluiten of vervullen van een contract tussen ons, of vanwege juridische voorschriften van de EU of lidstaten daarvan, waaraan we onderworpen zijn, toelaatbaar is en deze juridische verordeningen passende maatregelen ter waarborging van uw rechten en vrijheden en uw legitieme belang bevatten, of met uw uitdrukkelijke toestemming geschieden.

Is de beslissing voor het sluiten van of de vervulling van een contract vereist of geschiedt dit vanwege uitdrukkelijke toestemming, dan treffen we passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belang te waarborgen, waartoe minstens het recht van ingrijpen door een persoon van de verantwoordelijke zijde, het weergeven van het eigen standpunt en de aanvechting van de beslissing hoort.

Wilt u rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen opeisen, dan kunt u zich hiervoor altijd tot ons richten.

Als verantwoordelijk bedrijf zien we af van automatische beslissingen of profiling.

§ 6 Duur van de opslag

Voor zover niet in de betreffende paragrafen van deze privacyverklaring expliciet wistermijnen van bepaalde gegevens geregeld zijn, zullen we uw persoonsgegevens in overeenkomst met de wettelijke bewaartermijnen wissen. Na afloop van de termijn worden de gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet meer voor de verwerving of vervulling van een contract vereist zijn.

§ 7 Meer functies en aanbiedingen van onze website

(1) Behalve puur informatief gebruik van onze website bieden we diverse prestaties aan, die u kunt gebruiken, als u er belang bij heeft. Daarvoor moet u in de regel andere persoonsgebonden gegevens aangeven, die we voor het vervullen van de prestatie gebruiken en waarvoor de eerdergenoemde principes over gegevensverwerking gelden.

(2) Gedeeltelijk maken we gebruik van externe dienstverleners voor het verwerken van uw gegevens. Deze zijn door ons zorgvuldig uitgekozen en hebben de opdracht zich aan onze aanwijzingen te houden en worden regelmatig gecontroleerd. Als voorbeeld kunnen we hier onze webhoster noemen, maar ook DHL en Trusted Shops.

a) DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn krijgt persoonsgegevens voor de bezorging in het kader van een verzendopdracht en voor de transfer van verzendstatus en pakketaankondigingse-mails op basis van § 5 van de Duitse postdienstprivacyverklaring (PDSV) en § 28 lid 1 van de Duitse wet op bescherming persoonsgegevens (BDSG).

b) Voor de weergave van het keurmerk van Trusted Shops en de eventueel verzamelde beoordelingen en voor het aanbod van Trusted-Shop-producten na een bestelling is op deze website de Trustbadge van Trusted Shops opgenomen. Dit dient in het kader van een belangenafweging ter behoud van ons overwegende, legitieme belang bij een optimale marketing van ons aanbod in overeenkomst met art. 6 lid 1 van de AVG. De Trustbadge en de daarmee gepromote diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogfile op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, datum en tijd van de aanvraag, overgedragen datavolume en aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de aanvraag documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en uiterlijk zeven dagen na beëindiging van uw bezoek van de website automatisch overgeschreven.

Er worden uitsluitend meer persoonsgegevens naar Trusted Shops overgedragen indien u erin toegestemd hebt, na voltooiing van de bestelling de producten van Trusted Shops te gebruiken, of indien u al voor gebruik geregistreerd bent. In dit geval geldt de tussen u en Trusted Shops gesloten contractuele overeenkomst.

(3) Verder kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, als deelname aan acties, het sluiten van contracten of als er vergelijkbare prestaties door ons gezamenlijk met partners aangeboden worden. U krijgt meer informatie hierover bij het aangeven van uw persoonsgegevens, of lees onderstaande beschrijving van het aanbod.

(4) Voor zover onze dienstverleners of partners in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn, informeren we u over de gevolgen daarvan bij de beschrijving van het aanbod.

§ 8 Externe links

We gebruiken op onze website links die naar andere websites leiden (externe links). Deze zijn speciaal gekentekend. De inhoud bevindt zich niet op onze server. De externe inhoud van deze links is bij het plaatsen van de links gecontroleerd. Het kan echter niet uitgesloten worden, dat de inhoud door de aanbieders naderhand veranderd is. Mocht u merken, dat de inhoud van de externe aanbieder de geldende wetten overtreedt, deelt u ons dit dan a.u.b. mede. Deze privacyverklaring geldt alleen voor de inhoud op onze website.

§ 9 Gebruik van cookies

(1) Behalve de eerdergenoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die op de harde schijf toegekend aan de door u gebruikte browser opgeslagen worden en waardoor de zender van het cookie (in dit geval wij) bepaalde informatie krijgen. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze zijn ervoor bedoeld het internetaanbod in totaal gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken.

(2) Vervanging van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functie hier als volgt toegelicht worden:

 • Transiente cookies (zie b)
 • Persistente cookies (zie c).

b) Transiente cookies worden automatisch gewist zodra u de browser sluit. Daartoe behoren in het bijzonder sessie-cookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, die met diverse aanvragen van uw browser aan de gezamenlijke sessie toe te kennen is. Daardoor wordt uw computer herkend bij hernieuwd bezoek van onze website. De sessie-cookies worden verwijderd zodra u zich uitlogt, of de browser sluit.

c) Persistente cookies worden automatisch na een vastgelegde duur gewist, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies van uw browser altijd wissen via de instellingen/opties van uw browser.

d) U kunt uw browserinstelling in overeenkomst met uw wensen configureren en bijvoorbeeld de aanname van third-party-cookies of alle cookies afwijzen. We wijzen erop dat u eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

e) We gebruiken cookies om deze voor een volgend bezoek te kunnen identificeren, mocht u over een account bij ons beschikken. Zo niet, dan moet u zich voor ieder bezoek opnieuw aanmelden.

f) De gebruikte flash-cookies worden niet door uw browser gebruikt, maar door uw flash-plug-in. Verder gebruiken we HTML5 storage objects die op uw apparaat opgeslagen worden. Deze objecten slaan de vereiste gegevens onafhankelijk van uw gebruikte browser op en hebben geen automatische afloopdatum. Als u geen verwerking van flash-cookies wilt, moet u een add-on installeren, bijvoorbeeld ‘Better privacy’ voor Mozilla Firefox of het Adobe-Flash-Killer-cookie voor Google Chrome. Het gebruik van HTML5 opslagobjecten kunt u voorkomen door uw browser op de private modus te zetten. Verder bevelen we aan regelmatig uw cookies en het browserverloop handmatig te wissen.

§ 10 Nieuwsbrief

(1) Met uw toestemming kunt u onze nieuwsbrief abonneren, waarmee we u over onze huidige interessante aanbiedingen informeren. De aangeboden goederen worden in de akkoordverklaring genoemd.

(2) Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken we het zogenaamde double-opt-in-proces. Dat betekent dat we u na aanmelding een e-mail schrijven waarin we om uw bevestiging vragen, dat u de verzending van de nieuwsbrief wenst. Als u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Verder slaan we uw gebruikte IP-adres en tijdstippen van aanmelding en bevestiging op. Doel van het proces is uw aanmelding te bewijzen en eventueel mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ophelderen.

(3) Verplicht voor de toezending van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres. De vermelding van andere, apart gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te kunnen spreken. Na uw bevestiging slaan we uw e-mailadres op om de nieuwsbrief toe te kunnen zenden. Juridische basis is art. 6 lid 1 letter a AVG.

(4) U kunt ieder moment uw toestemming voor het toezenden van de nieuwsbrief herroepen en de nieuwsbrief afzeggen. De herroeping kunt u kenbaar maken door in de e-mail van de nieuwsbrief op de link te klikken via dit formulier van de website, per e-mail aan guestel@wasvezellaken.nl, of door een mededeling aan het contactadres van de colofon te sturen.

(5) De in het kader van de aanmelding bij de nieuwsbrief geregistreerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor de verzending van de nieuwsbrief gebruikt. Verder kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail geïnformeerd zijn, voor zover dit voor het gebruik van de nieuwsbriefdienst of een registratie vereist is, zoals bij wijzigingen van het aanbod van de nieuwsbrief, of bij de wijziging van de technische omstandigheden het geval zou kunnen zijn. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derden in het kader van de nieuwsbriefdienst. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betroffen persoon altijd opgezegd worden. De toestemming voor het opslaan van persoonsgegevens die de betroffen persoon ons voor de verzending van de nieuwsbrief gegeven heeft, kan ieder moment herroepen worden. Voor de herroeping van uw toestemming bevindt zich in iedere nieuwsbrief een daarvoor bedoelde link.

§ 11 Gebruik van onze webshop

(1) Wilt u iets in onze webshop bestellen, dan is het voor de afwikkeling van het contract vereist dat u uw persoonlijke gegevens aangeeft, die we voor de afwikkeling van uw bestelling nodig hebben. Voor de afwikkeling van de contracten noodzakelijke verplichte gegevens zijn apart gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. De door u aangegeven gegevens verwerken we voor de afwikkeling van uw bestelling. Daarvoor kunnen we uw betaalgegevens doorgeven aan onze bank. Juridische basis hiervoor is art. 6 lid 1, letter b AVG.

U kunt vrijwillig een klantenaccount aanleggen, waarmee we uw gegevens voor latere aankopen kunnen opslaan. Bij het aanleggen van een account onder ‘Mijn account’ worden de door u aangegeven gegevens tot een herroeping opgeslagen.

We kunnen de door u aangegeven gegevens verwerken om u over andere interessante producten van ons portfolio te informeren, of u e-mails met technische informatie toe te zenden.

(2) We zijn op basis van fiscaal-juridische en handelsrechtelijke verordeningen ertoe verplicht uw adres-, betaal- en bestelgegevens tien jaar op te slaan. Uw gegevens worden na twee jaar beperkt voor gebruik, d.w.z. dat uw gegevens alleen voor het vervullen van de wettelijke verplichting worden bewaard.

(3) Om toegang tot uw persoonlijke gegevens door onbevoegde derden te voorkomen, in het bijzonder uw financiële gegevens, wordt het bestelproces met SSL/TLS-techniek gecodeerd.

§ 12 Gebruik van ons portaal

(1) Wilt u ons portaal gebruiken, dan moet u uw voor- en achternaam en uw e-mailadres, een zelfgekozen wachtwoord en een vrij kiesbare gebruikersnaam registreren. Het is niet verplicht uw eigen volledige naam aan te geven, een pseudoniem is mogelijk. We gebruiken voor de registratie het zogenaamde double-opt-in-proces. Dat wil zeggen dat uw registratie pas voltooid is, als u voor uw aanmelding op een toegezonden bevestigingslink geklikt heeft. Het is verplicht de eerdergenoemde gegevens aan te geven, alle verdere informatie kunt u vrijwillig door ons portaal te gebruiken ter beschikking stellen.

(2) Als u ons portaal gebruikt, slaan we de voor de vervulling van het contract vereiste gegevens op, ook gegevens over de betaalwijze, tot u uw toegang definitief wist. Verder slaan we de door u aangegeven vrijwillige gegevens op zolang u het portaal gebruikt, indien u deze niet wist. Alle gegevens kunt u in het afgeschermde klantengedeelte beheren en wijzigen. Juridische basis is art. 6 lid 1 letter f AVG.

(3) Om toegang tot uw persoonlijke gegevens door onbevoegde derden te voorkomen, vooral financiële gegevens, wordt de verbinding met SSL/TLS-techniek gecodeerd.

§ 13 Gebruik van Google Analytics en Google remarketing

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om te kunnen analyseren hoe u de site gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als u uw IP-adres op deze website anoniem laat maken, zal Google echter uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte eerst afkorten. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS worden verzonden en daar worden afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten in verband met website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website aan te bieden. Google zal uw IP-adres, dat in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden werd, niet combineren met andere gegevens waarover het beschikt. U kunt de opslag van cookies voorkomen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door het cookie gegenereerd zijn en die op uw gebruik van de website betrekking hebben (incl. uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt. Hiervoor dient u Google Analytics op deze pagina te deactiveren, of de via de volgende link de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

We wijzen erop dat op deze website Google Analytics met de code ‘anonymizelp’ uitgebreid is om voor een anonieme registratie van IP-adressen (zog. IP-masking) te zorgen. Daardoor worden IP-adressen ingekort verwerkt, zodat een betrekking tot personen uitgesloten is. Voor zover er bij de verzamelde gegevens een betrekking tot personen voorkomt, wordt dit direct uitgesloten en de persoonsgegevens worden daarmee direct gewist.

Google Remarketing
We gebruiken op onze website gedeeltelijk de dienst Google Remarketing van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hiernavolgend “Google” genaamd. Met Google Remarketing kunnen advertenties voor gebruikers ingeschakeld worden, die onze website in het verleden bezocht hebben. Binnen het advertentienetwerk van Google kunnen hierdoor op uw belangstelling aangepaste advertenties op onze website worden weergegeven. Google Remarketing gebruikt voor deze analyse cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Hierdoor wordt het mogelijk onze bezoekers te herkennen, zodra ze websites binnen het advertentienetwerk van Google oproepen. Op deze manier kunnen binnen het advertentienetwerk van Google advertenties gepresenteerd worden die betrekking hebben op inhoud, die de bezoeker daarvoor op websites van het advertentienetwerk van Google opgeroepen heeft, waarop ook de Remarketing-functie van Google gebruikt wordt. Google verzamelt hierbij naar eigen zeggen geen persoonsgegevens. U kunt deze functie deactiveren door bij http://www.google.com/settings/ads de instellingen aan te passen.

Google
Informatie van derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Kijk voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/ en http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Voor uitzonderingsgevallen waarin persoonsgegevens naar de VS overgedragen zijn, heeft Google zich aan het EU-US Privacy Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . Juridische basis voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 letter f AVG.

§ 14 Integratie van YouTube-video’s

(1) We hebben YouTube-video’s in ons online aanbod geïntegreerd, die op http://www.YouTube.com opgeslagen zijn en vanuit onze website direct afgespeeld kunnen worden. [Deze bevinden zich allemaal in de modus ‘extra databeveiliging’, dat wil zeggen dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube doorgegeven worden als u de video’s niet afspeelt. Pas als u de video’s afspeelt, worden de in lid 2 genoemde gegevens doorgegeven. Op deze datatransfer hebben wij geen invloed.

(2) Door het bezoek van de website krijgt YouTube de informatie dat u de subpagina van onze website opgeroepen heeft. Verder worden de bij § 2 van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Dit is onafhankelijk van het feit, of YouTube een gebruikersaccount beschikbaar stelt, waarmee u aangemeld bent, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google aangemeld bent, worden uw gegevens direct aan uw account toegekend. Als u de toekenning met uw profiel bij YouTube niet wilt, moet u zich voor de activering van de button uitloggen. YouTube slaat uw gegevens als gebruikersprofiel op en gebruikt die voor reclame, marktonderzoek en/of op de eigen behoefte aangepaste vormgeving van zijn website. Er wordt in het bijzonder een analyse gemaakt (zelfs voor niet aangemelde gebruikers) om op de behoefte aangepaste reclame te brengen en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht tegen deze vorming van gebruikersprofielen bezwaar te maken. Richt u zich in dit geval tot YouTube.

(3) U krijgt meer informatie over doel en omvang van de verzameling van gegevens en hun verwerking door YouTube in hun privacyverklaring. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Google verwerkt uw persoonsgebonden gegevens ook in de VS en houdt zich aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

§ 15 Integratie van Vimeo-plugins

(1) We gebruiken voor de integratie van video’s de aanbieder Vimeo. Vimeo wordt geëxploiteerd door Vimeo, LLC met hoofdvestiging in 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

(2) Op onze website gebruiken we plugins van de aanbieder Vimeo. Verder worden de bij § 2 van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Dit is onafhankelijk van het feit, of Vimeo een gebruikersaccount beschikbaar stelt, waarmee u aangemeld bent, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u internetpagina’s van onze internetpresentatie met zo’n plugin oproept, wordt er een verbinding met Vimeo-servers gemaakt en de plugin weergegeven. Hierdoor wordt aan de Vimeo-server doorgegeven welke internetpagina’s u heeft bezocht. Bent u als lid bij Vimeo aangemeld, dan kent Vimeo deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount toe. Bij gebruik van de plugin, bijvoorbeeld door aanklikken van de startbutton van een video, wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegekend. U kunt deze toekenning voorkomen door zich voor gebruik van onze website af te melden van uw Vimeo-gebruikersaccount en de cookies daarvan te verwijderen.

(3) Kijk voor meer informatie over gebruik van gegevens en privacy bij Vimeo op https://vimeo.com/privacy . Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer. Vimeo verwerkt uw persoonsgebonden gegevens ook in de VS en houdt zich aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

§ 16 Gebruik van de betaaldienst PayPal

(1) Op deze website gebruiken we het aanbod van PayPal. Daardoor kunnen we u een comfortabele betaling aanbieden.

(2) Door het bezoek op de website krijgt PayPal de informatie dat u de subpagina van onze website opgeroepen heeft. Verder worden de bij § 2 van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Dit is onafhankelijk van het feit, of PayPal een gebruikersaccount beschikbaar stelt, waarmee u aangemeld bent, of dat er geen gebruikersaccount bestaat.

(3) U krijgt meer informatie over doel en omvang van de verzameling van gegevens en hun verwerking door PayPal in hun privacyverklaring. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE . PayPal is gevestigd in Zwitserland en verwerkt uw persoonsgegevens op cloudgebaseerde servers. PayPal houdt zich aan de Binding Corporate Rules, die door overheidstoezicht goedgekeurd zijn: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/bcr?locale.x=de_DE .

§ 17 Gebruik van de betaaldienst Amazon Pay

(1) Wij maken gebruik van Amazon Pay om uw bestelling zo comfortabel mogelijk te maken. Amazon Pay is een dienst van Amazon Payments Europe S.C.A. 5, Rue Plaetis - 2338 Luxemburg.

(2) Kiest u voor de betalingswijze Amazon Pay, dan worden de onder § 2 van deze verklaring vermelde gegevens aan Amazon Pay doorgegeven.

(3) Lees voor meer informatie over doel en omvang van de verzameling van gegevens en hun verwerking door Amazon Pay hun privacyverklaring. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: https://pay.amazon.com/de/help/201751600.

§ 18 Facebook-, Custom Audiences en Facebook-marketingdiensten

Onze webpagina gebruikt de remarketing-functie ‘Facebook-Pixel’ van Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, als u in de EU gevestigd bent: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Facebook is gecertificeerd via het privacy-shield-verdrag en biedt de garantie dat Europese wetgeving op het vlak van privacybescherming wordt opgevolgd.

Wettelijke basis van deze functie is ons legitieme belang ons online aanbod te analyseren en te optimaliseren.

Met behulp van Facebook-Pixel kan Facebook de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde ‘Facebook Ads’) bepalen. We gebruiken Facebook-Pixel om door ons geplaatste Facebook-Ads alleen aan Facebookgebruikers te laten zien, die ook belangstelling getoond hebben voor ons online aanbod, of die bepaalde kenmerken vertonen (bijv. belangstelling voor bepaalde producten, die aan de hand van de bezochte webpagina’s bepaald worden) die we aan Facebook doorgeven (zog. ‘custom audiences’). Met behulp van Facebook-Pixel willen we ervoor zorgen, dat onze Facebook Ads overeenkomen met de belangstelling van de gebruiker en niet als lastig worden ervaren. Met behulp van Facebook-Pixel kunnen we de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische doelen en marktonderzoek meten, door te kijken of de gebruiker na het klikken op een Facebook-advertentie ook naar onze webpagina doorgeleid is (zog. ‘conversie’).

Facebook-Pixel wordt bij het oproepen van onze webpagina’s direct door Facebook opgenomen en kan op uw apparaat een zogenaamde cookie opslaan. Indien u zich naderhand bij Facebook aanmeldt, of u in aangemelde toestand Facebook bezoekt, wordt het bezoek van ons online-aanbod in uw profiel geregistreerd. De door u vergaarde gegevens zijn voor ons anoniem, bieden ons dus geen conclusies over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat er een verbinding met het gebruikersprofiel mogelijk is, wat door Facebook voor eigen marktonderzoeksdoelen en reclamedoeleinden gebruikt kan worden. Voor zover we gegevens aan Facebook moeten doorgeven voor matching, worden deze lokaal op de browser gecodeerd en pas dan aan Facebook doorgestuurd via een beveiligde https-verbinding. Dit is alleen met het doel om een controle met de eveneens door Facebook gecodeerde gegevens te kunnen maken.

Verder gebruiken we bij de toepassing van Facebook-Pixel de extra functie ‘advanced matching’, waarbij de gegevens voor de vorming van doelgroepen (‘custom audiences’ of ‘look alike audiences’) gecodeerd aan Facebook worden doorgegeven.

Verder gebruiken we ‘custom audiences from file’ van het sociale netwerk Facebook Inc. In dit geval worden de e-mailadressen van de ontvangers van de nieuwsbrief bij Facebook geüpload. Dit uploadproces vindt gecodeerd plaats. De upload dient alleen om ontvangers van onze Facebook-advertentie te kunnen herkennen. We willen zeker weten, dat de advertenties alleen aan gebruikers worden weergegeven, die belangstelling hebben voor onze informatie en diensten.

Kijk voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook naar de privacyverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy/. Hier kunt u ook meer lezen over uw rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

U kunt de registratie door Facebook-Pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook-Ads afwijzen. U kunt de door Facebook ingerichte pagina oproepen om in te stellen welke soorten advertenties u binnen Facebook wilt zien. Daar kunt u de aanwijzingen over de instellingen van gebruikersspecifieke advertenties opvolgen. De instellingen zijn onafhankelijk van uw platform (desktop of smartphone).

Verder kunt u het gebruik van cookies, die dienen voor de meting van de reikwijdte en voor reclamedoeleinden, afwijzen via de deactiveringspagina van het initiatief netwerkreclame, via de Europese webpagina, of die van de V.S. Alternatief kunt u de remarketingfunctie van Facebook onder https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ deactiveren. Hiervoor moet u bij Facebook aangemeld zijn.